ROPS.PSO.3321.US.4.2016 – Wybór osób do realizacji działań w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez ROPS.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ROPS.PSO.3321.US.4.2016.
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji działań w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach.

 

Cześć I – Wybór 2 osób do realizacji działań w niepublicznym ośrodku adopcyjnym w Częstochowie.
Przedmiotem zamówienia jest wybór dwóch osób do realizacji działań w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych w Ośrodku Adopcyjnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Okręgowego w Częstochowie. Usługa ma być świadczona w wymiarze 15 godzin zegarowych miesięcznie przez każdą z osób.

Cześć II – Wybór 2 osób do realizacji działań w niepublicznym ośrodku adopcyjnym w Katowicach.
Przedmiotem zamówienia jest wybór dwóch osób do realizacji działań w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych w Ośrodku Adopcyjnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Śląskiego Oddziału Regionalnego w Katowicach. Usługa ma być świadczona w wymiarze 15 godzin zegarowych miesięcznie przez każdą z osób.

Cześć III – Wybór 2 osób do realizacji działań w niepublicznym ośrodku adopcyjnym w Sosnowcu.
Przedmiotem zamówienia jest wybór dwóch osób do realizacji działań w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych w Diecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym w Sosnowcu. Usługa ma być świadczona w wymiarze 15 godzin zegarowych miesięcznie przez każdą z osób.

Cześć IV – Wybór 2 osób do realizacji działań w niepublicznym ośrodku adopcyjnym w Bytomiu.
Przedmiotem zamówienia jest wybór dwóch osób do realizacji działań w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych w Ośrodku Adopcyjnym i Pieczy Zastępczej Towarzystwa rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” w Bytomiu. Usługa ma być świadczona w wymiarze 15 godzin zegarowych miesięcznie przez każdą z osób.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Termin i miejsce składania ofert:

Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 07 listopada 2016 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:
Kliknij tutaj