Zapytanie ofertowe z dnia 31.10.2016 roku dot. projektu, wykonania wraz z dostarczeniem do siedziby ROPS materiałów promocyjnych Programu pn. “Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia: Projekt, wykonanie wraz z dostarczeniem do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach materiałów promocyjnych Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” (tabliczki – 50 szt., ulotki – 5 000 szt. i naklejki – 500 szt.).

Termin składania ofert: do dnia 7 listopada 2016 roku, do godziny 10:00

Opis kryteriów wyboru oferty: cena brutto – 100%

Załączniki (w tym zdjęcia):

Wybór najkorzystniejszej oferty: W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Agencja Reklamowo-Wydawnicza Studio B&W Wojciech Janecki
ul. Podjazdowa 2/31, 41-200 Sosnowiec

Łączna cena brutto: 1 960,62 zł

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia warunki postawione w zapytaniu ofertowym z dnia 31 października 2016 roku oraz była najkorzystniejsza według kryterium najniższa cena brutto.