Zapytanie ofertowe z dnia 2.11.2016 roku dot. projektu, wykonania oraz dostarczenia do siedziby ROPS 500 kalendarzy trójdzielnych na rok 2017 w ramach Programu pn. “Śląskie dla rodziny-Karta Dużej Rodziny”.

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia: Projekt, wykonanie oraz dostarczenie do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach 500 kalendarzy trójdzielnych na rok 2017 w ramach Programu pn. „Śląskie dla rodziny-Karta Dużej Rodziny”.

Termin składania ofert: do dnia 9 listopada 2016 roku, do godziny 10:00

Opis kryteriów wyboru oferty: cena brutto – 100%

Wybór najkorzystniejszej oferty: W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Wydawnictwo Mazurskie s.c.

ul. Nowowiejska 29, 11-500 Giżycko

Łączna cena brutto: 3 228,75 zł

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia warunki postawione w zapytaniu ofertowym z dnia 02 listopada 2016 roku oraz była najkorzystniejsza według kryterium najniższa cena brutto.