Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Wojewódzki program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie śląskim na lata 2016-2020

Szanowni Państwo

W dniu 8 listopada 2016 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Wojewódzki program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie śląskim na lata 2016-2020 (Uchwała 2240/152/V/2016).

W Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego odbywały się spotkania zespołu ds. opracowania projektu programu powołanego przez Zarząd Województwa Śląskiego. W skład interdyscyplinarnego zespołu weszli eksperci oraz przedstawiciele różnych środowisk i instytucji realizujących zadania w przedmiotowym obszarze (samorządu szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego; wymiaru sprawiedliwości; oświaty i organizacji pozarządowych). Opracowany Program zawiera diagnozę systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie śląskim, analizę SWOT, cel główny (misję), cele szczegółowe oraz kierunki działań i zadania, a także wskaźniki monitorowania. Program stanowi integralną część dokumentów o charakterze strategicznym dla województwa, tj. wpisuje się w Strategię Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015 oraz Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”.

Głównym celem (misją) Programu jest efektywny system wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie śląskim. Na ten cel składają się cztery obszary interwencji: rodzina w kryzysie, piecza zastępcza, procedura adopcyjna oraz doskonalenie kadr instytucji wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Do każdego z wymienionych obszarów przyporządkowano cele szczegółowe programu, a następnie kierunki działań, których podjęcie jest uznawane za ważne dla systemu wspierania rodziny w województwie śląskim. W ten sposób wyznaczono następujące cele szczegółowe: 1. Wspieranie rodziny
w wypełnianiu jej funkcji, 2. Wspieranie rozwoju systemu pieczy zastępczej, 3. Zapewnienie opieki rodzinnej dzieciom zakwalifikowanym do przysposobienia, 4. Integracja i rozwój systemu doskonalenia zawodowego kadr oraz zwiększenie zasobów danych w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zadania wynikające z Programu realizowane będą m.in. przez: samorządy terytorialne szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.