Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8

Przedmiot zamówienia:
Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

Termin wykonania zamówienia:
Do dnia 16 grudnia 2016 roku

Opis kryteriów wyboru oferty:
Przy ocenie ofert Zamawiający decyduje następujące kryterium: cena brutto – 100%

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Formularz ofertowy,
  3. Wzór umowy.

Wybór najkorzystniejszej oferty:
W ww. postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:Rem Computers
ul. 11 Listopada 61 lok. 2
91-370 Łódź
Łączna cena brutto: 16.065,88 zł

Uzasadnienie wyboru:
oferta spełnia wszystkie warunki postawione w zapytaniu ofertowym z dnia 18 listopada 2016 roku oraz była najkorzystniejsza według kryterium najniższa cena brutto.