Zapytanie ofertowe z dnia 25.11.2016 roku dot. projektu, wykonania i dostarczenia do siedziby ROPS w Katowicach kołonotatników w komplecie z długopisem, w ramach Programu pn. “Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia: Projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach 1 000 szt. kołonotatników formatu A5 w komplecie z długopisem, w ramach Programu pn. „Śląskie dla rodziny-Karta Dużej Rodziny”.

Termin składania ofert: do dnia 2 grudnia 2016 roku, do godziny 10:00

Opis kryteriów wyboru oferty: cena brutto – 100%

Załączniki

Wybór najkorzystniejszej oferty: W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Agencja Reklamowo-Wydawnicza Studio B&W Wojciech Janecki
ul. Podjazdowa 2/31, 41-200 Sosnowiec

Łączna cena brutto: 7 564,50 zł

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia warunki postawione w zapytaniu ofertowym z dnia 25 listopada 2016 roku oraz była najkorzystniejsza według kryterium najniższa cena brutto.