Informacja na temat składania do oceny Zespołu ds. Rewitalizacji programów rewitalizacji

Informujemy o sposobie składania do oceny Zespołu ds. Rewitalizacji programów rewitalizacji, które zostały opracowane lub zaktualizowane w ramach projektów wyłonionych w konkursie „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”.

Gmina, która dysponuje opracowanym lub zaktualizowanym programem rewitalizacji, zobowiązana jest do jego dostarczenia w wersji elektronicznej (np. na pendrivie, płycie CD itp.) do kancelarii Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) w kopercie z dopiskiem: „Program rewitalizacji”.

Prosimy o przekazanie programu rewitalizacji na nośniku wraz z pismem przewodnim podpisanym przez osobę uprawnioną do reprezentowania gminy.

Zalecane formaty plików zawierających programy rewitalizacji to: DOC, DOCX, ODT, PDF, RTF.

Jednocześnie przypominamy, że program rewitalizacji może zostać złożony do oceny najwcześniej po podpisaniu umowy dotacyjnej.