Zapytanie ofertowe z dnia 05 grudnia 2016 roku na Kompleksową obsługę prawną Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach w okresie styczeń-luty 2017 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa obsługa prawna Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach w okresie styczeń-luty 2017 roku.

Opis kryteriów wyboru oferty: cena brutto – 100%

Termin i miejsce złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 12 grudnia 2016 roku do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii pokój numer 120.

Wybór najkorzystniejszej oferty:
W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
Kancelaria Adwokacka Andrzej Wołowiec
ul. Mikołowska 4/6
41-400 Mysłowice
Cena ofertowa za 2 miesiące: 13.440,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: kryterium wyboru oferty stanowiła najkorzystniejsza cena brutto w zakresie świadczenia usług kompleksowej obsługi prawnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach w okresie styczeń-luty 2017 roku. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Kancelaria Adwokacka Andrzej Wołowiec z siedzibą przy ulicy Mikołowskiej 4/6 w Mysłowicach (41-400).