Zapytanie ofertowe z dnia 08 grudnia 2016 roku na zakup usług medycznych polegających na przeprowadzaniu badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych) kandydatów do pracy, pracowników, stażystów Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w 2017 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8

Przedmiot zamówienia:
Zakup usług medycznych polegających na przeprowadzaniu badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych) kandydatów do pracy, pracowników, stażystów Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w 2017 roku.

Opis kryteriów wyboru oferty:
Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
– cena brutto typowych badań profilaktycznych – 100%

Termin i miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@rops-katowice.pl w terminie do dnia 16 grudnia 2016 roku, do godziny 10:00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:
W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcę:
PROF-MED Przychodnia Medycyny Pracy i Profilaktyki Zdrowotnej Sp. z o.o.
ul. Żelazna 1
40-851 Katowice
​Łączna cena brutto: 3.057,00 zł
Łączna cena brutto typowych badań profilaktycznych: 349,00 zł
w skład których wchodzą:
1) Lekarz medycyny pracy z wydaniem orzeczenia lekarskiego,
2) Konsultacja specjalistyczna, w szczególności okulistyczna, neurologiczna,
3) Morfologia krwi + koszt pobrania,
4) Badanie poziomu cholesterolu we krwi + koszt pobrania,
5) RTG,
6) EKG,
7) Badanie WSTĘPNE psychotechniczne,
8) Badanie OKRESOWE psychotechniczne.

Uzasadnienie wyboru: kryterium wyboru oferty stanowiła najkorzystniejsza cena brutto typowych badań profilaktycznych. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę świadczenia usług medycznych polegających na przeprowadzaniu badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych, psychotechnicznych) kandydatów do pracy, pracowników, stażystów Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach w 2017 roku przedstawiła firma: PROF-MED Przychodnia Medycyny Pracy i Profilaktyki Zdrowotnej Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (40-851) przy ulicy Żelaznej 1.