Zapytanie ofertowe z dnia 08 grudnia 2016 roku na zakup usługi sprzątania biur i utrzymania czystości w pomieszczeniach ROPS w Katowicach.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8

Przedmiot zamówienia:
Usługa sprzątania biur i utrzymania czystości w pomieszczeniach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą przy ulicy Modelarskiej 10 w Katowicach (40-142) na okres styczeń – luty 2017 roku.

Opis kryteriów wyboru oferty:
Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
– cena brutto – 100%

Termin i miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@rops-katowice.pl w terminie do dnia 16 grudnia 2016 roku, do godziny 10:00.

Wybór najkorzystniejszej oferty: W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
Konsorcjum firm:
Era Sp. z o. o., ul. Katowicka 16b, 41-500 Chorzów
Novia Sp. z o. o., ul. Paderewskiego 34, 41-500 Chorzów
Łączna cena brutto:
Za jeden miesiąc: 3.700,25 zł brutto
Za okres styczeń-luty 2017 roku: 7.400,50 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: Kryterium wyboru oferty stanowi najkorzystniejsza cena brutto w zakresie świadczenia usług sprzątania biur i utrzymania czystości w pomieszczeniach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą przy ulicy Modelarskiej 10 w Katowicach (40-142) na okres styczeń-luty 2017 roku. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę przedstawiło konsorcjum firm: Era Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ulicy Katowickiej 16b oraz Novia Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ulicy Paderewskiego 34.