Informacja dotycząca przedkładania do oceny Zespołu ds. Rewitalizacji programów rewitalizacji w przypadku uzgadniania z RDOŚ konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Informujemy, że Zespół ds. Rewitalizacji oceniający programy rewitalizacji opracowywane lub aktualizowane w konkursie „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”, prosi o przekazanie przez Dotacjobiorcę programu rewitalizacji do oceny, dopiero po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska konieczności lub braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Ponadto w przedłożonym do oceny Zespołu ds. Rewitalizacji programie rewitalizacji niezbędne jest zamieszczenie informacji o dopełnieniu przez Gminę procedury uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska konieczności lub braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jak również poinformowanie o jej wynikach.