ROPS.PSO.3321.US.1.2017 – Wybór trenera prowadzącego cykl edukacyjny dla młodzieży z zakresu ekonomii społecznej w ramach projektu pn. Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie cyklu edukacyjnego z zakresu ekonomii społecznej realizowanego na podstawie konspektu lekcji pn. Poznaj przedsiębiorstwo społeczne – społeczno-ekonomiczna TIK-owa gra terenowa w wymiarze 10 zajęć po 90 minut każde tj. 20 godzin dydaktycznych. Cykl prowadzony będzie w siedzibie 10 szkół z terenu województwa śląskiego po jednej grupie uczestników w każdej szkole. Uczestnikami cyklu edukacyjnego będzie młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego. Na jedną grupę uczestników składać się będzie 5 zespołów po 3-5 uczniów (w zależności od liczebności klasy).
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 23 stycznia 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST”
ul. Kopernika 26/306
40-064 Katowice
Cena oferty brutto: 2.500,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 60%, doświadczenie trenera – 40%. Za najkorzystniejszą uznana została oferta, która w sumie uzyskała największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów oceny ofert. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST” z siedzibą w Katowicach (40-064) przy ulicy Kopernika 26/306.