ROPS.PSO.3321.US.3.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu cyklu sześciu spotkań realizowanych w formie warsztatów i sesji coachingowych pod nazwą Elementarz Świadomego Rodzica w łącznym wymiarze 48 godzin dydaktycznych, realizowanego na terenie miasta Katowice.

Celem cyklu spotkań jest doskonalenie kompetencji rodzicielskich, obejmujące wsparcie w radzeniu sobie z ewentualnymi problemami wychowawczymi, pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie tematycznym warsztatów, pomoc w niwelowaniu ewentualnych deficytów emocjonalnych oraz wsparcie w zrozumieniu zachowań i problemów dzieci przysposobionych. Uczestnikami cyklu będą rodzice dzieci przysposobionych. Tematyka cyklu Elementarz Świadomego Rodzica obejmuje:

  • Warsztat I pn.: Uczucia i emocje dziecka – jak radzić sobie ze smutkiem, złością i lękiem? (liczba godzin: 8 godzin dydaktycznych, liczba grup: 1, maksymalna liczba osób w grupie: 16 osób),
  • Warsztat II pn.: Odkrywanie zasobów dziecka – warsztaty talentów i kreatywności oraz rozwoju osobistego (liczba godzin: 8 godzin dydaktycznych, liczba grup: 1, maksymalna liczba osób w grupie: 16 osób),
  • Warsztat III pn.: Jak mądrze wspierać dziecko w okresie dojrzewania? (liczba godzin: 8 godzin dydaktycznych, liczba grup: 1, maksymalna liczba osób w grupie: 16 osób),
  • Warsztat IV pn.: Akademia zdrowego żywienia dzieci (liczba godzin: 8 godzin dydaktycznych, liczba grup: 1, maksymalna liczba osób w grupie: 16 osób),
  • Coaching umiejętności rodzicielskich – indywidualne spotkania uczestników z coachem I (liczba godzin: 8 godzin dydaktycznych),
  • Coaching umiejętności rodzicielskich – indywidualne spotkania uczestników z coachem II (liczba godzin: 8 godzin dydaktycznych).

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 10 lutego 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty: W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
Oferta 3: Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SELF s. c. Marcin Mołoń, Tomasz Kobylański
ul. Chodkiewicza 7/9
35-051 Rzeszów
Cena oferty: 11.700,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 70%, doświadczenie trenera – 30%. Za najkorzystniejszą uznana została oferta, która w sumie uzyskała największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów oceny ofert. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SELF s. c. Marcin Mołoń, Tomasz Kobylański z siedzibą w Rzeszowie (35-051) przy ulicy Chodkiewicza 7/9.