ROPS.PSO.3321.US.12.2017 – Zakup usług medycznych polegających na przeprowadzeniu konsultacji i diagnozy otolaryngologicznej i audiologicznej dzieci – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług medycznych polegających na przeprowadzeniu konsultacji i diagnozy otolaryngologicznej i audiologicznej wraz z wystawieniem pisemnej opinii dotyczącej przeprowadzonej diagnozy trójki dzieci w wieku: 8, 12 i 14 lat.
  2. Świadczenie usług medycznych będzie wykonywane w siedzibie Wykonawcy, na terenie miasta Częstochowa, w dniach roboczych między godziną 08:00 a 18:00.
  3. Terminy realizacji usług medycznych będą ustalane telefonicznie lub mailowo, indywidualnie dla każdego dziecka.
  4. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz dzieci wyznaczonych do konsultacji wraz z potrzebnymi danymi oraz listę do potwierdzenia udziału w konsultacji, na której Wykonawca powinien zebrać podpisy od opiekunów prawnych uczestników.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 14 marca 2017 roku, o godzinie 10.00.

Unieważnienie postępowania:

  1. Informacja o unieważnieniu postępowania.