Konkurs dotacji dla gmin na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji – III nabór wniosków

Zarząd Województwa Śląskiego oraz Minister Rozwoju zapraszają do udziału w konkursie dotacji w ramach III naboru na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”.
Celem konkursu jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do  rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotacje z funduszy europejskich przy realizacji projektów rewitalizacyjnych.

W konkursie mogą brać udział pojedyncze gminy miejskie, miejsko-wiejskie lub wiejskie. Z  udziału w konkursie wyłączone są gminy, które  otrzymały dofinansowanie na realizację  projektów dotyczących programów rewitalizacji w ramach konkursu „Modelowa rewitalizacja miast”.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 8 marca 2017 roku do dnia 10 kwietnia 2017 roku. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 21 czerwca 2017 roku.

Maksymalna wartość projektu jednego Wnioskodawcy nie może przekraczać 200 000,00 zł, przy czym Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego finansowego, który stanowi 10 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Projekt finansowany jest w  ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci.

Więcej na: Konkurs dotacji (https://old.rops-katowice.pl/category/konkurs-dotacji/)