ROPS.PSO.3321.US.13.2017 – Wybór wykonawców do realizacji doradztwa specjalistycznego z zakresu ekonomii społecznej w ramach projektu pn. Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji doradztwa specjalistycznego z zakresu ekonomii społecznej w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach.

Część I – Wybór Wykonawcy do realizacji usługi doradztwa mobilnego z obszaru pt. Ekonomia społeczna w dokumentach strategicznych i lokalnych planach rozwoju.
Przedmiotem zamówienia jest wybór jednego Wykonawcy do realizacji doradztwa z obszaru pod tytułem Ekonomia społeczna w dokumentach strategicznych i lokalnych planach rozwoju w wymiarze 50 godzin zegarowych. Doradztwo będzie realizowane w formie mobilnej, to znaczy w miejscu pracy poszczególnych uczestników doradztwa, na terenie całego województwa śląskiego.

Część II – Wybór Wykonawcy do realizacji usługi doradztwa mobilnego z obszaru pt. Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.
Przedmiotem zamówienia jest wybór jednego Wykonawcy do realizacji doradztwa z obszaru pod tytułem Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych w wymiarze 25 godzin zegarowych. Doradztwo będzie realizowane w formie mobilnej, to znaczy w miejscu pracy poszczególnych uczestników doradztwa, na terenie całego województwa śląskiego.

Część III – Wybór Wykonawcy do realizacji usługi doradztwa mobilnego z obszaru pt. Wykorzystanie podmiotów ekonomii społecznej w projektach rewitalizacyjnych.
Przedmiotem zamówienia jest wybór jednego Wykonawcy do realizacji doradztwa z obszaru pod tytułem Wykorzystanie podmiotów ekonomii społecznej w projektach rewitalizacyjnych w wymiarze 48 godzin. Doradztwo będzie realizowane w formie mobilnej, to znaczy w miejscu pracy poszczególnych uczestników doradztwa, na terenie całego województwa śląskiego.

Część IV – Wybór Wykonawcy do realizacji usługi doradztwa mobilnego z obszaru pt. Partnerstwo publiczno-społeczne i publiczno-prywatne.
Przedmiotem zamówienia jest wybór jednego Wykonawcy do realizacji doradztwa z obszaru pod tytułem Partnerstwo publiczno-społeczne i publiczno-prywatne w wymiarze 24 godzin zegarowych. Doradztwo będzie realizowane w formie mobilnej, to znaczy w miejscu pracy poszczególnych uczestników doradztwa, na terenie całego województwa śląskiego.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 17 marca 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty