ROPS.PSO.3321.US.11.2017 – Wybór wykonawcy do realizacji superwizji indywidualnej i grupowej w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia superwizji indywidualnej i grupowej dla pracowników ośrodków adopcyjnych (psychologów i pedagogów).
 2. Celem superwizji indywidualnej i grupowej realizowanej w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych będzie rozwiązywanie trudności merytorycznych i emocjonalnych personelu ośrodków adopcyjnych związanych z wykonywaniem przez niego pracy zawodowej, a w konsekwencji podniesie jej efektywności.
 3. Superwizja indywidualna i grupowa będzie dotyczyła wszystkich obszarów związanych z realizacją zadań przez pracowników ośrodków adopcyjnych, w tym:

 • diagnozy psychologiczno – pedagogicznej kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz dzieci zgłoszonych do przysposobienia,
 • wsparcia psychologiczno-pedagogicznego rodzin, w tym prowadzonej terapii,
 • grupowych form szkoleń lub wsparcia dla kandydatów do przysposobienia dziecka,
 • pracy w zespole,
 • przeciwdziałania stresowi i wypaleniu zawodowemu (pomoc w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami w kontakcie z klientem i instytucjami).

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
 2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 27 marca 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty