ROPS.PSO.3321.US.14.2017 – Prowadzenie modułów tematycznych organizowanych w ramach projektu pn. Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi realizacji czterech modułów tematycznych, każdy w wymiarze 3 godzin dydaktycznych prowadzenia zajęć i 3 godzin dydaktycznych, obejmujących udział w dyskusji i wymianę doświadczeń (łącznie 6 godzin dydaktycznych), organizowanych w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

Część I – Moduł tematyczny pod nazwą Ekonomia społeczna i partnerstwa lokalne szansą na aktywizację grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi polegającej na: realizacji modułu tematycznego pod nazwą Ekonomia społeczna i partnerstwa lokalne szansą na aktywizację grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w wymiarze 3 godzin dydaktycznych prowadzenia zajęć i udziale w dyskusji i wymianie doświadczeń w wymiarze 3 godzin dydaktycznych, podczas seminarium na temat Kreowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej dla 1 grupy uczestników (maksymalnie 40 osób).

Część II – Moduł tematyczny pod nazwą Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne.
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi polegającej na: realizacji modułu tematycznego pod nazwą Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne w wymiarze 3 godzin dydaktycznych prowadzenia zajęć i udziale w dyskusji i wymianie doświadczeń w wymiarze 3 godzin dydaktycznych, podczas seminarium na temat Kreowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej dla 1 grupy uczestników (maksymalnie 40 osób).

Część III – Moduł tematyczny pod nazwą Wyzwania we współpracy podmiotów ekonomii społecznej z biznesem.
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi polegającej na: realizacji modułu tematycznego pod nazwą Wyzwania we współpracy podmiotów ekonomii społecznej z biznesem w wymiarze 3 godzin dydaktycznych prowadzenia zajęć i udziale w dyskusji i wymianie doświadczeń w wymiarze 3 godzin dydaktycznych, podczas seminarium na temat Podmiot ekonomii społecznej w świecie biznesu dla 1 grupy uczestników (maksymalnie 40 osób).

Część IV – Moduł tematyczny pod nazwą Wyzwania w prowadzeniu przedsiębiorstwa społecznego – promocja efektów działalności i współpraca w obrębie sektora ekonomii społecznej.
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi polegającej na: realizacji modułu tematycznego pod nazwą Wyzwania w prowadzeniu przedsiębiorstwa społecznego – promocja efektów działalności i współpraca w obrębie sektora ekonomii społecznej w wymiarze 3 godzin dydaktycznych prowadzenia zajęć i udziale w dyskusji i wymianie doświadczeń w wymiarze 3 godzin dydaktycznych, podczas seminarium na temat Podmiot ekonomii społecznej w świecie biznesu dla 1 grupy uczestników (maksymalnie 40 osób).

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 27 marca 2017 roku, o godzinie 10.00.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania:

  1. Treść ogłoszenia