Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach oraz filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu, Wodzisławiu Śląskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8

Przedmiot zamówienia:
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach oraz filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu, Wodzisławiu Śląskim.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 27 marca 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowania wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Biuro plus Jerzy Rożen
ul. Kolejowa 19
40-601 Katowice
Cena ofertowa: 24.203,77 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: łączna cena brutto materiałów biurowych oraz papieru – 100%. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę zaproponowała firma: Biuro plus Jerzy Rożen z siedzibą w Katowicach (40-601) przy ulicy Kolejowej 19.