Przypomnienie dotyczące konieczności niezwłocznego przekazywania sprawozdań z realizacji projektu

Zgodnie z §6 ust. 1 umowy dotacji, przypominamy o konieczności złożenia sprawozdania okresowego z realizacji projektu niezwłocznie po zrealizowaniu zakresu finansowo-rzeczowego projektu umożliwiającego wystąpienie o transzę dotacji.

Wypełnienie ww. obowiązku będzie weryfikowanie w trakcie analizy sprawozdań.

Ponadto, zgodnie z §6 ust. 2 umowy dotacji,  Dotacjobiorca jest zobowiązany do przygotowania i złożenia, w terminie 14 dni od dnia upływu terminu zakończenia realizacji projektu sprawozdania końcowego z wykonania projektu, zawierającego wszystkie poniesione wydatki.