ROPS.PSO.3321.US.19.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych obejmujących zrealizowanie:

Część I – Problematyka FAS w ujęciu interdyscyplinarnym:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Problematyka FAS w ujęciu interdyscyplinarnym w wymiarze 16 godzin dydaktycznych dla 1 grupy (około 20 osób w grupie). Łączna liczba grup: 2. Łączna liczba godzin dydaktycznych: 32. Łączna liczba dni szkoleniowych: 4.

Część II – Problematyka zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych u dzieci – diagnoza i terapia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Problematyka zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych u dzieci – diagnoza i terapia w wymiarze 24 godzin dydaktycznych dla 1 grupy (około 20 osób w grupie). Łączna liczba grup: 2. Łączna liczba godzin: 48. Łączna liczba dni szkoleniowych: 6.

Część III – Ochrona danych osobowych w kontekście ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Ochrona danych osobowych w kontekście ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wymiarze 8 godzin dydaktycznych dla 1 grupy (około 20 osób w grupie). Łączna liczba grup: 2. Łączna liczba godzin: 16. Łączna liczba dni szkoleniowych: 2.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 14 kwietnia 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.