Zakup usługi kompleksowej obsługi i organizacji imprezy plenerowej pod nazwą Od Juniora do Seniora – ekonomia społeczna dla każdego oraz przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promującej Tydzień Ekonomii Społecznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej obsługi i organizacji imprezy plenerowej pod nazwą Od Juniora do Seniora – ekonomia społeczna dla każdego oraz przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promującej Tydzień Ekonomii Społecznej.

Wydarzenie ma na celu promocję sektora ekonomii społecznej wśród mieszkańców województwa śląskiego, zaprezentowanie uczestnikom dobrych praktyk z zakresu ekonomii społecznej, zacieśnienie współpracy międzypokoleniowej oraz integrację społeczności lokalnej. Impreza plenerowa jest przewidziana do realizacji w dniu 23 czerwca 2017 roku, w godzinach 10.00-18.00, na otwartym terenie w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. /Parku Śląskim/ w Chorzowie. Miejsce organizacji imprezy zapewnia Zamawiający. Planowana liczba uczestników imprezy wynosi 300 osób. Tydzień Ekonomii Społecznej jest organizowany w dniach od 19 do 23 czerwca 2017 roku w ramach projektu pozakonkursowego pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 28 kwietnia 2017 roku, o godzinie 10.00.

Oferta musi zawierać:

  1. Podpisany i wypełniony Formularz cenowy, załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
  2. Podpisany i wypełniony Wykaz usług, załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
  3. Dowody potwierdzające należyte wykonanie usług zamieszonych w Wykazie usług, czyli w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego,
  4. Podpisane i wypełnione oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
MruCon Group Sp. z o.o.
ul. Głuchowska 1/4
60-101 Poznań
Łączna cena brutto: 44.895,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Kryterium wyboru ofert stanowiła najkorzystniejsza cena brutto. Uwzględniając powyższe, najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: MruCon Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-101) przy ulicy Głuchowskiej 1/4.