Informacja dotycząca kwalifikowania wydatków w związku z przygotowywanym rodzajem programu rewitalizacji

Przypominamy, że w ramach projektu kwalifikowalne mogą być tylko wydatki związane z przedłożonym do oceny rodzajem dokumentu tj. gminnym programem rewitalizacji (na podstawie Ustawy o rewitalizacji) lub lokalnym programem rewitalizacji (na podstawie Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020).

Wszelkie zamówienia publiczne realizowane na potrzeby projektu muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z postanowieniami w szczególności Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020, a także umową dotacji i pozostałą dokumentacją konkursową (w szczególności Procedurą udzielania zamówień publicznych przez dotacjobiorców).

Ponadto przy realizacji zamówień należy uwzględnić przepisy wewnętrzne obowiązujące jednostkę.