ROPS.PSO.3321.US.23.2017 – Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-terapeutycznych z elementami dogoterapii oraz zajęć terapeutycznych z dogoterapii dla dzieci – uczestników projektu pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na przeprowadzeniu zajęć edukacyjno-terapeutycznych z elementami dogoterapii oraz zajęć terapeutycznych z dogoterapii dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz dzieci przysposobionych – uczestników projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z siedzibą w Katowicach.

2) Celem zajęć edukacyjno-terapeutycznych z elementami dogoterapii jest wspieranie rozwoju dzieci w szczególności poprzez: naukę koncentracji; rozwijanie czynności intelektualnych, które stosuje się w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia; budowanie prawidłowych relacji społecznych oraz wspomaganie obniżania poziomu negatywnych emocji u dzieci; rozwijanie małej i dużej motoryki; rozwijanie zasobu słownictwa oraz zwiększenie aktywności i sprawności ruchowej. Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne z elementami dogoterapii będą odbywać się w:
a) Bielsku-Białej: 5 spotkań, każde po 50 minut, dla pięciorga dzieci w wieku od 2 do 5 lat,
b) Kłobucku: 5 spotkań, każde po 50 minut, dla trójki dzieci w wieku od 12 do 14 lat,
c) Częstochowie: 5 spotkań, każde po 50 minut, dla pięciorga dzieci w wieku od 7 do 15 lat,
d) Wodzisławiu Śląskim: 5 spotkań, każde po 50 minut, dla siedmiorga dzieci od 2 do 4 lat,
e) Wodzisławiu Śląskim: 5 spotkań, każde po 50 minut, dla dziesięciorga dzieci w wieku od 5 do 8 lat.
3) Łączna liczba zajęć edukacyjno-terapeutycznych: 25 spotkań po 50 minut każde. Zajęcia mają odbywać się cyklicznie, to znaczy co około 2 tygodnie. Dokładny harmonogram zajęć edukacyjno-terapeutycznych zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy.
4) Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne będą odbywać się w grupach o maksymalnej liczebności podanej w punkcie 2 a-e. Zamawiający zapewni salę do realizacji zajęć.
5) Wykonawca zapewni materiały oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć edukacyjno-terapeutycznych.
6) Celem zajęć terapeutycznych z dogoterapii jest wspieranie rozwoju dziecka w szczególności poprzez: rozwijanie motoryki małej i dużej; rozwijanie funkcji poznawczych; stymulowanie wielozmysłowe; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego; przełamywanie lęku i redukowanie stresu oraz rozwijanie spontanicznej aktywności. Zajęcia terapeutyczne z dogoterapii będą odbywać się w:
a) Lublińcu: 10 spotkań, każde po 30 minut, dla jednego dziecka w wieku 10 lat.
7) Łączna liczba zajęć terapeutycznych z dogoterapii: 10 spotkań po 30 minut każde. Zajęcia mają odbywać się cyklicznie, to znaczy co około 1 tydzień. Dokładny harmonogram zajęć terapeutycznych z dogoterapii zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy.
8) Zamawiający zapewni salę do realizacji zajęć terapeutycznych z dogoterapii.
9) Wykonawca zapewni materiały oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć terapeutycznych
z dogoterapii.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 09 maja 2017 roku, o godzinie 10.00.

Informacja o unieważnieniu postępowania:

  1. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.