ROPS.PSO.3321.US.32.2017 – Kompleksowa organizacja i realizacja dwóch wizyt studyjnych w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej organizacji dwóch wizyt studyjnych liczących do 13 uczestników każda, która obejmuje świadczenie usług transportowych, noclegowych, restauracyjnych, ubezpieczeniowych oraz organizacji wizyt z podziałem na części merytoryczną i dobre praktyki. Wizyty studyjne organizowane są w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Część I – Kompleksowa organizacja i realizacja 2-dniowej wizyty studyjnej w Łódzkim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej:
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji dwudniowej wizyty studyjnej zawierającej jako główne miejsce realizacji Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z siedzibą w Łodzi (90-558) przy ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73. Oprócz głównego miejsca realizacji Wykonawca zaproponuje co najmniej 5 dodatkowych miejsc, w których zaprezentowane zostaną dobre praktyki podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących na danym terenie tj. w województwie łódzkim, głównie tych wspartych przez Łódzki OWES, w szczególności: spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fundacje, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej. W każdym z odwiedzanych podmiotów będzie miała miejsce prezentacja działań i realizacji zadań tego podmiotu. Dobre praktyki prezentowane będą przez osoby zaangażowane w prace odwiedzanych podmiotów, posiadające wiedzę i praktyczne doświadczenie w realizacji ich zadań. Maksymalna liczba uczestników w grupie: 13 osób.

Część II – Kompleksowa organizacja i realizacja 3-dniowej wizyty studyjnej w Wielkopolskim Ośrodku Ekonomii Społecznej w Poznaniu i Koninie:
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji trzydniowej wizyty studyjnej zawierającej jako główne miejsca realizacji Wielkopolski Ośrodek  Ekonomii Społecznej z siedzibą w Poznaniu (61-475) przy ulicy Góreckiej 115 oraz w Wielkopolski Ośrodek  Ekonomii Społecznej z siedzibą w Koninie (62-500) przy ulicy 3 maja 26. Oprócz dwóch głównych miejsc realizacji Wykonawca zaproponuje co najmniej 5 dodatkowych miejsc, w których zaprezentowane zostaną dobre praktyki podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących na danym terenie tj. w województwie wielkopolskim, głównie tych wspartych przez WOES w Poznaniu i Koninie, w szczególności: spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fundacje, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej. W każdym z odwiedzanych podmiotów będzie miała miejsce prezentacja działań i realizacji zadań tego podmiotu. Dobre praktyki prezentowane będą przez osoby zaangażowane w prace odwiedzanych podmiotów, posiadające wiedzę i praktyczne doświadczenie w realizacji ich zadań. Maksymalna liczba uczestników w grupie: 13 osób.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 06 czerwca 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty