Zapytanie ofertowe – Dokonanie oceny prawidłowości opracowania przez podmioty prowadzące działalność leczniczą na terenie województwa śląskiego przedkładanych do wniosków o udzielenie dotacji 18 kosztorysów inwestorskich

Wybór najkorzystniejszej oferty: W powyższym postępowaniu naj­ko­rzyst­niejszą ofertę zło­żył Pan Rafał Gajdzik, zamieszkały w Katowicach.

 Łączna wartość zamówienia brutto w złotych: 9 318,00 zł

 Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia warunki postawione w zapytaniu ofertowym z dnia 22 czerwca 2017 roku oraz była najkorzystniejsza według kryterium: cena brutto – 100%

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

I. Przedmiot i opis zamówienia:

 1. Dokonanie oceny prawidłowości opracowania przez podmioty prowadzące działalność leczniczą na terenie województwa śląskiego przedkładanych do wniosków o udzielenie dotacji 18 kosztorysów inwestorskich (zakres prac, zakres ilościowy, w tym w szczególności stawki przyjęte do opracowania przedłożonego dokumentu), pod kątem realizacji proponowanych do dofinansowania zadań, zgodnie z informacjami ujętymi we wnioskach, w tym w projektach budowlanych,
 2. Dokonanie oceny i weryfikacji całej dokumentacji dołączonej do wniosków o płatność składanych na koniec 2017 roku po zakończeniu realizacji zadania przez dofinansowane podmioty (szczegółowe sprawdzenie oferty, kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ofertowych, kosztorysów powykonawczych, protokołów odbioru robót, faktur, ewentualnie innych dokumentów niezbędnych do realizacji zadania) oraz dokonanie całościowej oceny wykonania prac w siedzibach dofinansowanych podmiotów na terenie województwa śląskiego (lub miejscach realizacji zadania). Szacuje się, że w 2017 r. zostanie zawartych ok. 16 umów (w ramach każdej składany jest 1 wniosek o płatność).

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie przebiegała w dwóch etapach:

 1. I etapie Wykonawca dokona weryfikacji i oceny prawidłowości przygotowanej dokumentacji w formie pisemnej. Odebranie przedmiotu umowy w I etapie nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do wzoru umowy.
 2. II etapie Wykonawca dokona weryfikacji i oceny prawidłowości realizacji zadań,
  w tym dokumentacji dołączonej do wniosków o płatność oraz sporządzi z nich informację w formie pisemnej. Odebranie przedmiotu umowy w II etapie nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do wzoru umowy. Ponadto, Wykonawca dokona całościowej oceny wykonania prac w siedzibach podmiotów wykonujących działalność leczniczą na terenie województwa śląskiego (lub miejscach realizacji zadania).
 • Lista podmiotów, które złożyły wnioski o udzielenie dotacji wraz z liczbą kosztorysów inwestorskich stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy.
 • Zamawiający umożliwia oferentom wgląd do złożonych wniosków/kosztorysów inwestorskich w okresie od 22 do 30 czerwca 2017 r. do godz. 10.00. Wnioski/Kosztorysy można przeglądać w siedzibie Zamawiającego: ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice,
  w godzinach od 7:30 do 15:30 (22-29 czerwca 2017 r.) oraz w godzinach od 7.30 do 10.00
  (30 czerwca 2017 r.), pokój 123, I piętro.
 • W związku z trwającą weryfikacją wniosków o udzielenie dotacji przewidywana liczba kosztorysów podlegających ocenie może ulec zmianie, co zostanie uwzględnione w umowie lub w tym celu zostanie zawarty aneks do umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę przystępując do postępowania.
 • Przewidywana liczba umów podlegających ocenie i składanych w ramach ich realizacji wniosków o płatność może ulec zmianie, co zostanie uwzględnione w umowie lub w tym celu zostanie zawarty aneks do umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę przystępując do postępowania. Ponadto, zmianie może ulec liczba dokumentów składanych w ramach wniosków o płatność, co jednak nie stanowi podstawy zmiany warunków umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę przystępując do postępowania.
 • Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowe zrealizowanie każdego z dwóch etapów przedmiotu zamówienia wynika z faktycznej liczby zweryfikowanych dokumentów (kosztorysów inwestorskich/umów).

III. Zamawiający:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Modelarska 10, 40-142 Katowice

IV. Termin wykonania zamówienia:

 • etap I: od dnia podpisania umowy do 30 sierpnia 2017 roku,
 • etap II: od dnia podpisania umowy do 21 grudnia 2017 roku.

V. Opis kryteriów wyboru oferty:

 • Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium łącznej ceny brutto – 100%.
 • W przypadku złożenia co najmniej dwóch najkorzystniejszych ofert z jednakową ceną, Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania dodatkowego zapytania dogrywkowego wśród prawidłowo złożonych ofert z jednakową ceną.

VI. Sposób przygotowania oferty:

 • Wykonawca musi złożyć ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1.
 • Wykonawca wraz z ofertą składa skan/kserokopię decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej osoby realizującej przedmiot zamówienia.
 • Ofertę należy przesłać na adres e-mail: opa@rops-katowice.pl lub faksem pod nr 32/ 730 68 92 w terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku, do godz. 10.00.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Niewypełnienie wszystkich wskazanych wymagań, w tym brak skanu/kserokopii decyzji o nadaniu przedmiotowych uprawnień budowlanych spowoduje nieprzyjęcie oferty w niniejszym postępowaniu i jej odrzucenie. Oferta taka nie może być poprawiana i modyfikowana przez Zamawiającego.
 • Oferta złożona przez Wykonawcę, który nie wykonał lub nieprawidłowo wykonał usługę na rzecz Zamawiającego nie zostanie przyjęta w niniejszym postępowaniu (zostanie odrzucona).
 • Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi do 10 dni od upływu terminu składania ofert.
 • W przypadku, gdy wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej oferty spośród prawidłowo złożonych ofert.
 • Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze drogą elektroniczną.
 • Zamawiający zawiera umowę na podstawie własnego wzoru, który zostanie przekazany wybranemu Wykonawcy (wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).
 • Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określi umowa zawarta z wybranym Wykonawcą.
 • Płatność za prawidłowe zrealizowanie każdego z dwóch jego etapów przedmiotu zamówienia nastąpi do 30 dni od dnia dostarczenia (po każdym z etapów) prawidłowo wystawionego rachunku/wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego oraz po zaakceptowaniu protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania bez wyboru ofert.

VII. Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Małgorzata Grządziel – Kierownik Działu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

tel./faks: 32/ 730 68 92

e-mail: mgrzadziel@rops-katowice.pl; opa@rops-katowice.pl

VIII. Załączniki:

Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego stanowią następujące załączniki: