ROPS.PSO.3321.US.37.2017 – Wybór osób prowadzących cykl szkoleniowy pod nazwą System wsparcia dzieci i młodzieży realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu cyklu czterech szkoleń w formie warsztatów pod nazwą System wsparcia dzieci i młodzieży w łącznym wymiarze 86 godzin dydaktycznych, realizowanego na terenie województwa śląskiego.

Celem cyklu szkoleniowego jest pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr realizujących zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przemocy w rodzinie w zakresie m. in. podejmowania interwencji wobec dzieci i młodzieży stosującej środki psychoaktywne, kreowania w samorządach rozwiązań na rzecz przeciwdziałania problemom uzależnień, w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz tworzenia skutecznych programów socjoterapeutycznych. Cykl szkoleniowy System wsparcia dzieci i młodzieży obejmuje:

  1. Szkolenie I: Praca z dziećmi i młodzieżą stosującą środki psychoaktywne – wczesne rozpoznanie oraz podejmowanie interwencji w wymiarze 16 godzin dydaktycznych dla 1 grupy szkoleniowej. Liczba osób w grupie: 20. Łączna liczba dni szkoleniowych: 2,
  2. Szkolenie II: Młodzież a narkotyki i Nowe Substancje Psychoaktywne – strategie i koalicje w samorządach na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w wymiarze 28 godzin dydaktycznych dla 1 grupy szkoleniowej. Liczba osób w grupie: 20. Łączna liczba dni szkoleniowych: 4,
  3. Szkolenie III: Młodzież z grup ryzyka – podejmowanie interwencji profilaktycznej w sytuacji używania narkotyków i Nowych Substancji Psychoaktywnych w wymiarze 14 godzin dydaktycznych dla 1 grupy szkoleniowej. Liczba osób w grupie: 20. Łączna liczba dni szkoleniowych: 2,
  4. Szkolenie IV: Praca socjoterapeutyczna z dziećmi z rodzin z problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych w wymiarze 28 godzin dydaktycznych dla 1 grupy szkoleniowej. Liczba osób w grupie: 20. Łączna liczba dni szkoleniowych: 4.

Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) do zapytania ofertowego.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 06 lipca 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.