ROPS.PSO.3321.US.36.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w formie warsztatu pod nazwą Rozpoznawanie wzorów picia i podejmowanie interwencji wobec pacjentów pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie w wymiarze 28 godzin dydaktycznych, realizowanego w Katowicach.

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i wzmocnienie umiejętności zawodowych kadr medycznych (lekarzy, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek i położnych) w zakresie rozpoznawania wzorców picia oraz prowadzenia interwencji profilaktycznej wobec pacjentów pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie oraz w konsekwencji, zwiększenie zakresu wsparcia oferowanego pacjentom, w tym osobom pijącym alkohol ryzykownie i szkodliwie. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 10 lipca 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty