ROPS.PSO.3321.US.41.2017 – Wybór osoby do realizacji działań w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór jednej osoby do realizacji działań w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych w Diecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym w Sosnowcu.

Usługa ma być świadczona w wymiarze 15 godzin zegarowych miesięcznie.
Przedmiotowa usługa będzie polegała w szczególności na:

 • wyznaczaniu dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych oraz kandydatów na rodziców adopcyjnych i rodziców adopcyjnych do uczestnictwa w projekcie,
 • sporządzaniu dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia, które zostało wyznaczone do udziału w projekcie, aktualnych informacji na temat jego sytuacji społeczno-zdrowotnej,
 • prowadzeniu dokumentacji projektowej dotyczącej osób, które zostały wyznaczone do uczestnictwa w projekcie,
 • ustalaniu potrzeb dziecka wyznaczonego do udziału w projekcie,
 • kwalifikowaniu dziecka do odpowiedniego rodzaju wsparcia oferowanego w ramach projektu,
 • udzielaniu dodatkowego, rozszerzonego wsparcia kandydatom do przysposobienia dziecka oferowanego w ramach projektu,
 • współpracy z sądami i podmiotami pieczy zastępczej w zakresie zadań realizowanych w ramach projektu,
 • prowadzeniu dokumentacji merytorycznej z zakresu wykonywanych w ramach projektu zadań,
 • bieżącej współpracy z pracownikami merytorycznymi projektu w zakresie realizowanych w ramach projektu zadań.

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
 2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 19 lipca 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty