Wykonanie 300 egzemplarzy edukacyjnej gry planszowej „Ekonomia Społeczna” na bazie istniejącego projektu utworzonego w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 300 egzemplarzy edukacyjnej gry planszowej „Ekonomia Społeczna” na bazie istniejącego projektu, utworzonego w ramach projektu pn. Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na przedmiot zamówienia składa się:

  1. Wydruk i wykonanie na podstawie przekazanych projektów graficznych: planszy, kart do gry, pudełka do zapakowania gry wraz z wypraską, instrukcji, kart do zapisywania wyników gry,
  2. Załączenie pionków różnokolorowych i kostek do gry,
  3. Złożenie gry i zafoliowanie pudełka,
  4. Transport do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.

Miejsce oraz termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 26 lipca 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna
al. Piastów 42
71-062 Szczecin
Cena oferty brutto: 10.368,90 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 90% oraz status podmiotu ekonomii społecznej – 10%. Za najkorzystniejszą uznana została oferta, którą przestawiła firma: ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie przy ulicy aleja Piastów 42.

UWAGA!
Wykonawca uchylił się od podpisania umowy w związku z błędem w przeprowadzonej kalkulacji oraz niedoszacowaniem wartości umowy.