ROPS.PSO.3321.US.42.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych obejmujących zrealizowanie:

Część I: Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze dla rodziców adopcyjnych:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu cyklu spotkań pod nazwą Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze dla rodziców adopcyjnych w łącznym wymiarze 24 godzin dydaktycznych. Celem warsztatów jest doskonalenie kompetencji rodzicielskich, obejmujące wsparcie w radzeniu sobie
z ewentualnymi problemami wychowawczymi, pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie tematycznym warsztatów, pomoc w niwelowaniu ewentualnych deficytów emocjonalnych oraz wsparcie w zrozumieniu zachowań i problemów dzieci przysposobionych. Uczestnikami cyklu będą rodzice dzieci przysposobionych. Tematyka Warsztatów wzmacniających kompetencje wychowawcze dla rodziców adopcyjnych obejmuje:

  • Warsztat I pn.: Uczucia i emocje dziecka – jak radzić sobie ze smutkiem, złością i lękiem? (liczba godzin dydaktycznych: 8/grupę, liczba grup: 2, łączna liczba godzin: 16, maksymalna liczba osób w 1 grupie: 16, łączna liczba dni warsztatu: 2),
  • Warsztat II pn.: Odkrywanie zasobów dziecka – warsztaty talentów i kreatywności oraz rozwoju osobistego (liczba godzin dydaktycznych: 8, liczba grup: 1, maksymalna liczba osób w grupie: 16).

Część II: Sztuka bycia razem – warsztaty dla małżeństw:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zrealizowaniu warsztatów dla kandydatów na rodziców adopcyjnych pod nazwą Sztuka bycia razem – warsztaty dla małżeństw w łącznym wymiarze 32 godzin dydaktycznych. Warsztaty mają służyć m.in. wzmacnianiu więzi pomiędzy małżonkami oraz poczucia bezpieczeństwa w związku, doskonaleniu jasnej i konstruktywnej komunikacji oraz umiejętności wspólnego rozwiązywania konfliktów i problemów. Usługa zostanie zrealizowana dla 2 grup szkoleniowych (maksymalnie 8 par w każdej z 2 grup, to jest łącznie maksymalnie 32 osoby) w łącznym wymiarze 32 godzin dydaktycznych (dwa 8 godzinne spotkania dla każdej z 2 grup).

Część III: Sztuka wychowania – warsztaty umiejętności wychowawczych:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zrealizowaniu warsztatów dla kandydatów na rodziców adopcyjnych pod nazwą Sztuka wychowania – warsztaty umiejętności wychowawczych w łącznym wymiarze 32 godzin dydaktycznych. Warsztaty mają służyć budowaniu umiejętności wychowawczych kandydatów na rodziców adopcyjnych, w tym nabyciu umiejętności efektywnej komunikacji z dzieckiem, stawiania granic, radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dziecka oraz rozwijania zainteresowań i talentów dziecka. Usługa zostanie zrealizowana dla 2 grup szkoleniowych (maksymalnie 20 osób z grupie, czyli łącznie maksymalnie 40 osób) w łącznym wymiarze 32 godzin dydaktycznych (dwa 8 godzinne spotkania dla każdej z 2 grup).

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 31 lipca 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.