ROPS.PSO.3321.US.45.2017 – Wybór osób prowadzących warsztaty weekendowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych obejmujących zrealizowanie:


Część I: Warsztaty wzmacniające umiejętności wychowawcze z elementami treningu zastępowania agresji:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zrealizowaniu warsztatów weekendowych (organizowanych od piątku do niedzieli włącznie) dla rodziców adopcyjnych wraz z dziećmi przysposobionymi i biologicznymi pod nazwą Warsztaty wzmacniające umiejętności wychowawcze z elementami treningu zastępowania agresji. Warsztaty weekendowe obejmują 21 godzin dydaktycznych zajęć realizowanych dla rodziców oraz 21 godzin dydaktycznych zajęć wspomagających i sprawowania opieki nad dziećmi (w tym zajęcia wspólne dla rodziców i dzieci w minimalnym wymiarze 6 godzin dydaktycznych). Łączna liczba dni szkoleniowych: 3. Łączna liczba rodziców w grupie: maksymalnie 16 osób. Łączna liczba dzieci w grupie: maksymalnie 12 dzieci w wieku od 5 do 13 lat. Celem warsztatów jest doskonalenie kompetencji rodzicielskich poprzez wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu mechanizmów kontroli złości, redukcji zachowań agresywnych i metod ich zastępowania konstruktywnymi sposobami reagowania oraz budowania prawidłowych relacji w rodzinie, a przede wszystkim umiejętności jej praktycznego wykorzystania w procesie wychowania dzieci. Zajęcia wspomagające dla dzieci mają na celu stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego i emocjonalnego, między innymi poprzez wykorzystanie różnorodnych metod terapeutycznych, integracyjnych, zabaw oraz gier dydaktycznych.

Część II: Emocje pod kontrolą – trening kompetencji emocjonalnych:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zrealizowaniu warsztatów weekendowych (organizowanych od piątku do niedzieli włącznie) dla rodziców adopcyjnych wraz z dziećmi przysposobionymi i biologicznymi pod nazwą Emocje pod kontrolą – trening kompetencji emocjonalnych. Warsztaty weekendowe obejmują 21 godzin dydaktycznych zajęć realizowanych dla rodziców oraz 21 godzin dydaktycznych zajęć i sprawowania opieki nad dziećmi (część warsztatów powinna obejmować wspólne zajęcia dla rodziców i dzieci). Dodatkowo w ramach warsztatów przewidziano konsultacje indywidualne dla każdej z rodzin – łączna liczba godzin konsultacji: 8 (około 1 godzina konsultacji dla każdej rodziny – konsultacje będą realizowane równolegle przez 2 trenerów – na czas trwania konsultacji Wykonawca zapewni opiekę dla dzieci rodziców z nich korzystających). Łączna liczba dni szkoleniowych: 3. Łączna liczba rodziców w grupie: maksymalnie 16 osób. Łączna liczba dzieci w grupie: maksymalnie 12 dzieci w wieku od 3 do 8 lat. Celem warsztatów jest doskonalenie kompetencji emocjonalnych rodziców adopcyjnych oraz ich dzieci, w tym rozwijanie empatii oraz umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami, zwłaszcza z emocjami destruktywnymi. Warsztaty pozwolą również na integrację rodzin adopcyjnych, wymianę doświadczeń oraz wzmacnianie więzi pomiędzy dziećmi przysposobionymi a ich rodzicami oraz rodzeństwem.

Część III: Jak wspierać dziecko nadaktywne psychoruchowo?
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zrealizowaniu warsztatów weekendowych (organizowanych od piątku do niedzieli włącznie) dla rodziców adopcyjnych wraz z dziećmi przysposobionymi i biologicznymi pod nazwą Jak wspierać dziecko nadaktywne psychoruchowo? Warsztaty weekendowe obejmują 26 godzin dydaktycznych realizowanych dla rodzin w tym: 9 godzin zajęć dla rodziców / równocześnie w tym czasie powinny odbywać się zajęcia rozwijające dla dzieci w wymiarze również 9 godzin oraz 8 godzin zajęć wspólnych dla rodziców i dzieci. Dodatkowo w ramach warsztatów przewidziano jednogodzinną diagnozę psychologiczną dla każdej z rodzin – łączna liczba godzin diagnozy: 8. Łączna liczba dni szkoleniowych: 3. Łączna liczba rodziców w grupie: maksymalnie 16 osób. Łączna liczba dzieci w grupie: maksymalnie 12 dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Celem warsztatów jest przekazanie rodzicom adopcyjnym wiedzy dotyczącej metod i form wspierania dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, w szczególności poprzez współdziałanie umożliwiające rozładowanie napięć i emocji. Warsztaty te mają umożliwić również wymianę doświadczeń pomiędzy rodzicami dzieci przysposobionych, które mają problemy
z zachowaniem wynikające z nadpobudliwości.

Część IV: Wzmacnianie więzi w rodzinie – praktyczne metody budowania trwałych relacji:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zrealizowaniu warsztatów weekendowych (organizowanych od piątku do niedzieli włącznie) dla rodziców adopcyjnych wraz z dziećmi przysposobionymi i biologicznymi pod nazwą Wzmacnianie więzi w rodzinie – praktyczne metody budowania trwałych relacji. Warsztaty weekendowe obejmują 21 godzin dydaktycznych zajęć realizowanych dla rodziców oraz 21 godzin dydaktycznych warsztatów i zajęć dla dzieci (w tym zajęcia wspólne dla rodziców i dzieci w minimalnym wymiarze 6 godzin dydaktycznych). Łączna liczba dni szkoleniowych: 3. Łączna liczba rodziców w grupie: maksymalnie 16 osób. Łączna liczba dzieci w grupie: maksymalnie 12 dzieci w wieku od 3 do 13 lat. Celem warsztatów jest wzmocnienie umiejętności budowania trwałych relacji w rodzinie, poprzez wykorzystanie metod i narzędzi wpływających na wzmacnianie więzi. Realizacja warsztatów umożliwi także wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy rodzinami oraz wzmocnienie i podkreślenie ról ojca i matki w kontekście procesu budowania więzi.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 24 sierpnia 2017 roku, o godzinie 10.00.

Informacje dodatkowe:

  1. Treść informacji.