Małgorzata Kowalcze wojewódzkim ekspertem do spraw informacji o narkotykach i narkomanii

W dniu 25 lipca 2017 roku, Zarząd Województwa Śląskiego powołał Panią Małgorzatę Kowalcze na stanowisko wojewódzkiego eksperta do spraw informacji o narkotykach i narkomanii (Uchwała nr 1502/207/V/2017)

Pani Małgorzata Kowalcze jest specjalistą psychoterapii uzależnień, specjalistą psychologii klinicznej oraz psychoterapeutą i terapeutą psychodramy Europejskiego Instytutu Psychodramy. Posiada uprawnienia superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i superwizora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jest Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. W 2013 roku została nagrodzona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej srebrnym medalem za długoletnia służbę społeczną. Prowadzone od lat przez Panią Małgorzatę Kowalcze działania związane są z zagadnieniami uzależnienia od narkotyków i alkoholu (np. pełniła funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gliwice ds. Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, prowadziła liczne szkolenia dla różnych grup zawodowych z zakresu uzależnień, jak również treningi intrapsychiczne i interpersonalne oraz warsztaty w ramach programów szkoleniowych dla kandydatów na specjalistów i instruktorów terapii uzależnień, rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, organizowanych przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Katowicach oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski i Stowarzyszenie Natanaelum w Lublinie).

Wojewódzki ekspert do spraw informacji o narkotykach i narkomanii powoływany jest przez organ wykonawczy samorządu województwa na podstawie art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 783).

Zadania wojewódzkiego eksperta do spraw informacji o narkotykach i narkomanii:

  1. zbieranie, gromadzenie, wymiana informacji i dokumentacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii, objętych badaniami statystycznymi statystyki publicznej, oraz opracowywanie i przetwarzanie zebranych danych;
  2. prowadzenie i inicjowanie badań dotyczących problemów narkotyków i narkomanii oraz opracowywanie i udostępnianie ich wyników;
  3. gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie baz danych dotyczących narkotyków i narkomanii;
  4. formułowanie wniosków sprzyjających kształtowaniu adekwatnej do sytuacji strategii reagowania na problem narkomanii;
  5. gromadzenie i udostępnianie publikacji na temat narkotyków i narkomanii;
  6. gromadzenie i analiza informacji dotyczących nowo pojawiających się trendów w używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych.

Pani Małgorzacie życzymy owocnej pracy!