Wybór realizatora kampanii informacyjno-promocyjnej na temat ekonomii społecznej w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim obejmującej:
a) wyprodukowanie oraz wyemitowanie audycji radiowych,
b) przygotowanie filmu informacyjno-promocyjnego na temat Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”,
c) przygotowanie i wydrukowanie broszury informacyjnej w formie tryptyku.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 24 sierpnia 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

GRUPA PRC Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 3
41-250 Czeladź
Cena oferty brutto: 22.080,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100%. Za najkorzystniejszą uznana została oferta, którą przedstawiła firma: GRUPA PRC Sp. z o.o. z siedzibą w Czeladzi (41-250) przy ulicy Szpitalnej 3.