Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2017 roku

Uchwałą nr 1670/211/V/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2017 roku.

Podmioty dofinansowane uprzejmie prosimy o przygotowanie i przesłanie na adres e-mail: opa@rops-katowice.pl zaktualizowanego załącznika do umowy, zawierającego harmonogram i kosztorys zadania.
Ponadto, na ten sam adres prosimy przesłać wypełniony formularz informacyjny, w celu sporządzenia umowy.

Zaktualizowany harmonogram wraz z kosztorysem realizacji zadania (załącznik do umowy) należy dostarczyć do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia o przyznaniu dotacji (za skuteczną formę uznaje się przesłanie przedmiotowej informacji w formie papierowej, pocztą, drogą elektroniczną lub faksem), nie później jednak niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia realizacji zadania.

Aktualizacja dokumentu winna uwzględniać zawarte w rozstrzygnięciu i/lub zawiadomieniu o przyznaniu dotacji wskazania dotyczące możliwości sfinansowania poszczególnych działań.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro pok. 121, 123, 125; tel.: 32/ 730 68 91-93).