ROPS.PSO.3321.US.56.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zrealizowaniu 3-dniowego szkolenia pod nazwą Postępowania administracyjne – zagadnienia praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji oraz aktualnego orzecznictwa w łącznym wymiarze 13 godzin dydaktycznych w terminie od 24 do 26 listopada 2017 roku.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu Ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:
Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 09 października 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty