Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8

Przedmiot zamówienia:
Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu Ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@rops-katowice.pl. Wykonawca musi złożyć ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 – formularz ofertowy.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 19 października 2017 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załącznik 1 – Formularz ofertowy,
  3. Załącznik 2 – Wzór umowy.

UWAGA! W załączniku nr 1 – Formularz ofertowy występuje błąd.

Jest: Pozycja 23 – HP Laser Jet P1005 – Minimalna wydajność w stronach przy 5% pokryciu A4: 1800

Powinno być: Pozycja 23 – HP Laser Jet P1005 – Minimalna wydajność w stronach przy 5% pokryciu A4: 1500

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

BLACKLINE S.C.
ul. Niemcewicza 26
71-520 Szczecin
Cena brutto: 1.734,13 zł
Wartość umowy brutto: 33.167,10 zł

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena brutto – 100 %. Za cenę brutto oferty uważa się łączną sumę cen jednostkowych brutto za poszczególne materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących (wyszczególnione w pozycjach od 1 do 25 w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 11 października 2017 roku).  Zgodnie z zapisem zawartym w rozdziale V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w punkcie 8 zapytania ofertowego z dnia 11 października 2017 roku, Zamawiający może zamówić więcej niż jedną sztukę materiałów eksploatacyjnych z każdej pozycji. W związku z powyższym Zamawiający zamierza zamówić ilości materiałów eksploatacyjnych jak w załączniku – formularz wyboru oferty.