Zakup materaców rehabilitacyjnych, sprzętu, akcesoriów, gier i zabawek wspierających terapię Integracji Sensorycznej (SI) oraz ich dostawa do ośrodków adopcyjnych działających na terenie województwa śląskiego w ramach realizacji projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup materaców rehabilitacyjnych, sprzętu, akcesoriów, gier i zabawek wspierających terapię Integracji Sensorycznej (SI) oraz ich dostawa do ośrodków adopcyjnych działających na terenie województwa śląskiego w ramach realizacji projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: jkrywult@rops-katowice.pl. Wykonawca musi złożyć ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 – formularz ofertowy.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 20 października 2017 roku.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano oferty następujących Wykonawców:

Część I:
Sen-Si Katarzyna Piekarska
al. Krakowska 262, 02-210 Warszawa
Cena oferty brutto: 7 557,78 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100%. Za najkorzystniejszą uznana została oferta, którą przedstawiła firma: Sen-Si Katarzyna Piekarska z siedzibą w Warszawie (02-210) Al. Krakowska 262.

Część II:
7 Zmysłów Integracja Sensoryczna Marcin Bielecki
ul. Starego Dębu 7, 03-082 Warszawa
Cena brutto oferty: 5 090,97 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100%. Za najkorzystniejszą uznana została oferta, którą przedstawiła firma: 7 Zmysłów Integracja Sensoryczna Marcin Bielecki z siedzibą w Warszawie (03-082) ul. Starego Dębu 7.

Część III:
PHPU ZUBER, Andrzej Zuber
ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław
Cena oferty brutto: 252,15 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100%. Za najkorzystniejszą uznana została oferta, którą przedstawiła firma: PHPU ZUBER, Andrzej Zuber z siedzibą we Wrocławiu (50-424) ul. Krakowska 29C.