IV Wojewódzka Konferencja pt. Dopalacze Wypalacze „groźne narkotyki”

W dniu 18 października br. w sali Sejmu Śląskiego odbyła się IV Wojewódzka Konferencja pt. Dopalacze Wypalacze „groźne narkotyki”, którą współorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach.

Celem tegorocznej konferencji było pogłębienie wiedzy i wzmocnienie umiejętności zawodowych uczestników w zakresie konsekwencji zdrowotnych wynikających ze stosowania środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, działań profilaktycznych i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się środków psychoaktywnych w środowisku dzieci i młodzieży. W spotkaniu wzięło udział ok. 230 osób, w tym przedstawiciele systemu oświaty, animatorzy pracy z dziećmi i młodzieżą, członkowie gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, pielęgniarki higieny szkolnej oraz pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Konferencję rozpoczęła Pani Urszula Mendera-Bożek – Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny prezentując dane dotyczące zatruć nowymi środkami psychoaktywnymi w województwie śląskim. Następnie wystąpił Pan Tomasz Białas – Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi w Głównym Inspektoracie Sanitarnym w Warszawie, prezentując zagrożenia dla zdrowia publicznego wynikające ze stosowania „nowych narkotyków”. Pan Leszczek Roszczenko – prezes Fundacji Pedagogium, wykładowca akademicki oraz współpracownik Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku w swoim wystąpieniu wskazywał elementy, które składają się na skuteczną profilaktykę. Po przerwie głos zabrał Pan Mariusz Kicka – Zastępca Ordynatora Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć i Oddziału Toksykologii Klinicznej Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, informując o działaniach poszczególnych środków psychoaktywnych i związanych z tym zagrożeniach. Ostatnie wystąpienie należało do Pana Pawła Warchoła reprezentującego Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, który przedstawił najnowsze działania profialktyczne prowadzone przez Śląską Policję.

Corocznie organizowane konferencje stały się miejscem wymiany doświadczeń oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, stając się ważnym przedsięwzięciem edukacyjnym w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim.