Przygotowanie materiałów promujących projekt pod nazwą “Śląskie dla Seniora”

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy
Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach materiałów promujących projekt pod nazwą Śląskie dla Seniora.

II. Zamawiający:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice

III. Termin wykonania zamówienia:

14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

IV. Opis kryteriów wyboru oferty:

Przy ocenie ofert w każdej z części Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

– Łączna cena brutto – 100%

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej materiałów promujących projekt pod nazwą Śląskie dla Seniora, zgodnie z Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

VI. Sposób przygotowania oferty:

 1. Wykonawca musi złożyć ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: oszewczyk@rops-katowice.pl w terminie do dnia 21 listopada 2017 roku.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Wykonawca zapewni przygotowanie wszystkich pozycji dla zamówienia, o którego realizację się ubiega. Niewypełnienie tego wymagania spowoduje nieprzyjęcie oferty w niniejszym postępowaniu i jej odrzucenie. Oferta taka nie będzie poprawiana i modyfikowana przez Zamawiającego.
 6. Oferta musi obejmować zarówno przygotowanie projektów, jak i wykonanie oraz dostarczenie do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach materiałów promocyjnych wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Niewypełnienie tego wymagania spowoduje nieprzyjęcie oferty w niniejszym postępowaniu i jej odrzucenie. Oferta taka nie będzie poprawiana i modyfikowana przez Zamawiającego.
 7. Oferta złożona przez Wykonawcę, który nie wykonał lub nieprawidłowo wykonał usługę na rzecz Zamawiającego nie zostanie przyjęta w niniejszym postępowaniu (zostanie odrzucona).
 8. Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi do 14 dni od upływu terminu zbierania ofert.
 9. W przypadku wpłynięcia/ złożenia przez Wykonawców 2 lub większej liczby ofert z taką samą łączną ceną brutto, Zamawiający zastrzega sobie możliwość skierowania do nich zapytania dogrywkowego.
 10. W przypadku gdy wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej ze złożonych ofert.
 11. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze drogą elektroniczną.
 12. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie przedstawiony przez Wykonawcę prawidłowy rachunek/faktura VAT płatna w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania, przelewem na podane konto.
 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 14. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa umowa stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 15. Złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu równoznaczne jest z akceptacją warunków umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

VII. Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Oliwia Szewczyk
Tel. 32 730 68 96
e-mail: oszewczyk@rops-katowice.pl

VIII. Załączniki:

Integralną część niniejszego zapytania ofertowego stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Wzór umowy


Dotyczy wyboru oferty w związku z zapytaniem ofertowym na projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach materiałów promujących projekt pod nazwą Śląskie dla Seniora

Informujemy, że w ww. postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
Drukarnia „SIL-VEG-DRUK” S.C.
42-700 Lubliniec
ul. Niegolewskich12

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia warunki postawione w zapytaniu ofertowym z dnia 16 listopada 2017 roku oraz była najkorzystniejsza biorąc pod uwagę kryterium ceny.