ROPS.PSO.3321.US.66.2017 – Wybór osób do realizacji diagnoz i terapii SI (integracja sensoryczna) dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji diagnozy i terapii SI (integracja sensoryczna) dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Celem diagnoz i terapii SI jest wspieranie rozwoju dzieci zgłoszonych do przysposobienia przebywających
w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej i w rodzinach zastępczych oraz dzieci przysposobionych
w szczególności poprzez:
a) zwiększenie ich aktywności i sprawności ruchowej,
b) stymulację układu nerwowego,
c) dostarczanie w kontrolowany sposób odpowiedniej ilości bodźców zmysłowych,
d) poprawę kontroli okołoruchowej,
e) poprawę percepcji wzrokowej i słuchowej ,
f) poprawę koncentracji.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 08 grudnia 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty