ROPS.PSO.3321.US.67.2017 – Zakup usług medycznych polegających na przeprowadzaniu badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych, psychotechnicznych) kandydatów do pracy, stażystów, pracowników na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług medycznych polegających na przeprowadzaniu badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych, psychotechnicznych) kandydatów do pracy, stażystów, pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w 2018 roku.
 2. Wykonawca obejmie pracowników oraz inne osoby Zamawiającego (kandydatów do pracy, stażystów) opieką zdrowotną określoną w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1184 z późn. zm.), Kodeksie Pracy oraz w przepisach wydanych na ich podstawie.
 3. Zakres opieki zdrowotnej świadczonej przez Wykonawcę na rzecz osób skierowanych przez Zamawiającego obejmuje wykonanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz orzekanie
  o zdolności do pracy w określonym zawodzie i na określonym stanowisku pracy.
 4. Zamawiający wymaga, aby siedziba Wykonawcy lub filia/oddział, w której świadczona będzie opieka zdrowotna znajdowała się na terenie miasta Katowice.
 5. Zamawiający wymaga, aby badania były przeprowadzane w trakcie jednego dnia (niezależnie od ilości zagrożeń/czynników szkodliwych występujących na danym stanowisku), od poniedziałku do piątku w maksymalnym przedziale czasowym od 07:00 do 15:30.
  Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
 2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 04 grudnia 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.