Konsultacje społeczne „Ram finansowych Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2018″

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 listopada uchwałą nr 2392/227/V/2017 Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt załącznika do „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015” pod nazwą „Ramy finansowe Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2018″ i skierował go do konsultacji społecznych z powiatami.
Wobec powyższego, jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności powiaty województwa śląskiego, instytucje pomocy społecznej, a także inne zainteresowane podmioty, zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych „Ram finansowych Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2018”.

Wymóg przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu wynika z zapisów art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku poz. 1376 ze zm.).

Ewentualne uwagi i propozycje zmian prosimy zgłaszać korzystając z formularza zmian. Uwagi prosimy wysłać na adres email: dblasiak@rops-katowice.pl
Proces konsultacji społecznych trwa 35 dni do dnia 29 grudnia 2017 roku.