Zakup usługi sprzątania biur i utrzymania czystości w pomieszczeniach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą przy ulicy Modelarskiej 10 w Katowicach (40-142) na okres kolejnych 12 miesięcy (01.01-31.12.2018 r.).

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 29 listopada 2017 roku
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 4 pkt 8

Przedmiot zamówienia:
Usługa sprzątania biur i utrzymania czystości w pomieszczeniach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą przy ulicy Modelarskiej 10
w Katowicach (40-142) na okres kolejnych 12 miesięcy (01.01-31.12.2018 r.).
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@rops-katowice.pl w terminie do 08 grudnia 2017 roku, do godziny 10:00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

AGRO-SERVICE Piotr Kulak
ul. Obroki 130
40-833 Katowice
Data złożenia oferty: 04.12.2017 godz. 09:25
Cena oferty: 3.604,46 zł brutto za jeden miesiąc
Wartość umowy: 43.253,52 zł brutto za 12 miesięcy

Uzasadnienie wyboru: kryterium wyboru oferty stanowi najkorzystniejsza cena brutto w zakresie świadczenia usług sprzątania biur i utrzymania czystości w pomieszczeniach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą przy ulicy Modelarskiej 10 w Katowicach (40-142) na okres styczeń-grudzień 2018 roku. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma AGRO-SERVICE Piotr Kulak z siedzibą w Katowicach (40-833) przy ulicy Obroki 130.