Dodatkowy nabór kandydatów na ekspertów oceny strategicznej projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 informuje o ogłoszeniu dodatkowego naboru na ekspertów do dokonywania oceny strategicznej projektów w ramach wybranych konkursów. Jest to nowy typ oceny w zakresie zgodności pakietu projektów zgłoszonych w konkursie z polityką regionu (dziedzina: polityka regionalna).

O wpis do wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia poniższe warunki:

  • korzysta z pełni praw publicznych,
  • posiada wykształcenie wyższe,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej programem operacyjnym,
    oraz spełnia inne dodatkowe wymagania związane z obszarem oceny projektów w ramach polityki regionalnej:
  • stopień naukowy (co najmniej stopień doktora),
  • doświadczenie w opracowywaniu dokumentów o charakterze strategicznym w obszarze polityki rozwoju (np. w zakresie polityki regionalnej, gospodarczej, przestrzennej) – co najmniej 1 dokument na poziomie wojewódzkim lub co najmniej 5 dokumentów na poziomie lokalnym w ostatnich 10 latach,
  • doświadczenie w zakresie opracowywania analiz, ekspertyz lub badań dotyczących polityki rozwoju (np. w zakresie polityki regionalnej, gospodarczej, przestrzennej) – co najmniej 2 opracowania w okresie ostatnich 5 lat. Za doświadczenie w zakresie opracowywania dokumentów lub analiz/ekspertyz/badań uznaje się zaangażowanie w prace na poziomie minimum eksperckim.

Eksperci w ramach powyższej dziedziny będą zaangażowani w ocenę strategiczną (kryteria horyzontalne), której celem jest ocena projektów pod względem ich wpływu na politykę województwa, ocenienie skali oddziaływania poszczególnych projektów i ich poziomu efektywności z punktu widzenia polityki województwa. Eksperci będą pracowali w ramach panelu Komisji Oceny Projektów, którego praca będzie polegała na porównaniu wszystkich projektów ze sobą i sformułowaniu wspólnej oceny dla każdego z projektów. Z uwagi na powyższe ocena odbywać się będzie w sposób stacjonarny w siedzibie IZ RPO WSL.

Ogłoszenie i kontakt do osób przyjmujących zgłoszenia znajduje się pod adresem: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/nabor_kandydatow_na_ekspertow_rpo_wsl_2014_2020_120617