ROPS.PSO.3321.US.70.2017 – Kompleksowa obsługa prawna Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w okresie styczeń – czerwiec 2018 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

  1. Kompleksowa obsługa prawna Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego polegać będzie na świadczeniu pomocy prawnej – w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870) albo art. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1999 z późn. zm.).
  2. Kompleksowa obsługa prawna świadczona będzie przez adwokata lub radcę prawnego w ramach dyżurów odbywanych w siedzibie Zamawiającego (Katowice, ul. Modelarska 10) w przyjęte przez strony godziny (w wymiarze 11 godzin tygodniowo) w ustalone dni tygodnia (minimum 2 dyżury tygodniowo w siedzibie ROPS).
  3. Dopuszcza się możliwość zastępstwa tylko przez innego radcę prawnego lub adwokata.
  4. Szczegółowe informacje zamieszczono w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 22 grudnia 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.