ROPS.PSO.3321.US.22.2018 – Wybór osób do realizacji diagnoz i terapii SI (integracja sensoryczna) dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji diagnozy i terapii SI (integracja sensoryczna) dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Celem diagnoz i terapii SI jest wspieranie rozwoju dzieci zgłoszonych do przysposobienia przebywających w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej i w rodzinach zastępczych oraz dzieci przysposobionych w szczególności poprzez:
– zwiększenie ich aktywności i sprawności ruchowej,
– stymulację układu nerwowego,
– dostarczanie w kontrolowany sposób odpowiedniej ilości bodźców zmysłowych,
– poprawę kontroli okołoruchowej,
– poprawę percepcji wzrokowej i słuchowej ,
– poprawę koncentracji.

Cześć I – Wybór osób do realizacji diagnozy i terapii SI na terenie miasta Katowice:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji diagnoz i terapii SI dla dzieci w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych. Diagnoza do terapii SI powinna zostać zrealizowana dla maksymalnie 7 dzieci, natomiast terapia w wymiarze maksymalnie 175 godzin zegarowych do dnia 17 listopada 2018 roku na terenie miasta Katowice, w miejscu (gabinecie) wskazanym przez Wykonawcę.

Cześć II – Wybór osób do realizacji diagnozy i terapii SI na terenie miasta Gliwice:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji diagnoz i terapii SI dla dzieci w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych. Diagnoza do terapii SI powinna zostać zrealizowana dla maksymalnie 9 dzieci, natomiast terapia w wymiarze maksymalnie 225 godzin zegarowych do dnia 17 listopada 2018 roku na terenie miasta Gliwice, w miejscu (gabinecie) wskazanym przez Wykonawcę.

Cześć III – Wybór osób do realizacji diagnozy i terapii SI na terenie miasta Cieszyn:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji diagnoz i terapii SI dla dzieci w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych. Diagnoza do terapii SI powinna zostać zrealizowana dla maksymalnie 3 dzieci, natomiast terapia w wymiarze maksymalnie 75 godzin zegarowych do dnia 17 listopada 2018 roku na terenie miasta Cieszyn, w miejscu (gabinecie) wskazanym przez Wykonawcę.

Cześć IV – Wybór osób do realizacji diagnozy i terapii SI na terenie miasta Bielsko – Biała:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji diagnoz i terapii SI dla dzieci w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych. Diagnoza do terapii SI powinna zostać zrealizowana dla maksymalnie 10 dzieci, natomiast terapia SI w wymiarze maksymalnie 250 godzin zegarowych do dnia 17 listopada 2018 roku na terenie miasta Bielsko – Biała, w miejscu (gabinecie) wskazanym przez Wykonawcę.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 13 lutego 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.