ROPS.PSO.3321.US.19.2018 – Świadczenie usług cateringowych na terenie miasta Katowice

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na terenie miasta Katowice.
Przedmiotowa usługa obejmuje przygotowanie i dostarczenie w wyznaczonym czasie i w wyznaczonym miejscu określonej liczby:
– składników przerw kawowych oraz gorących posiłków jednodaniowych o charakterze drugiego dania – 3621 sztuk,
– składników przerw kawowych – 941 sztuk.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).


Zamawiający informuje, iż maksymalna cena jednostkowa brutto może wynosić:
– za przygotowanie i dostarczenie składników przerw kawowych oraz gorących posiłków jednodaniowych o charakterze drugiego dania – 50,00 zł brutto/szt.,
– za przygotowanie i dostarczenie składników przerw kawowych – 15,00 zł brutto/szt.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 13 lutego 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.