Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szkolenia dedykowane są pracownikom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terytorium województwa śląskiego. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres wraz z oświadczeniem do dnia 23.02.2018 roku.

Tematy szkoleń:

 1. Warsztat pracy asystentów rodzin – opis szkolenia
 2. Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie – opis szkolenia
 3. Interwencja kryzysowa wobec osoby nieletniej  – opis szkolenia
 4. Wybrane zagadnienia prawne z obszaru wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – opis szkolenia
 5. Zagadnienia więzi i przywiązania  – opis szkolenia
 6. Profesjonalne kadry zarządzające w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej – opis szkolenia
 7. Depresja i zachowania suicydalne wśród dzieci i młodzieży – rozpoznawanie, sposoby postępowania i metody pracy – opis szkolenia
 8. Budowanie lokalnego systemu wspierania rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów finansowych  – opis szkolenia
 9. FAS – diagnoza i formy pomocy – opis szkolenia
 10. Prowadzenie grup wsparcia – opis szkolenia
 11. Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych- rola rodzin wspierających – opis szkolenia

 

Ważne informacje dotyczące rekrutacji:

 • Przed przystąpieniem do procedury zgłoszenia się, prosimy o zapoznanie się z kryteriami rekrutacji opisanymi w Regulaminie uczestnictwa w szkoleniach i superwizji organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
 • Prosimy szczególną uwagę zwrócić na przynależność do grupy docelowej danego szkolenia, które zostały każdorazowo dokładnie wskazane w opisie.
 • Możliwość skorzystania z noclegu dla uczestników szkoleń dotyczy osób, które:
  – posiadają miejsce zamieszkania w miejscowości innej, niż ta w której odbywa się szkolenie,
  – mają utrudniony dojazd na miejsce realizacji zajęć (Uczestnik szkolenia dojeżdża na szkolenie za pomocą środków komunikacji publicznej (autobus, pociąg, lokalni przewoźnicy)
  – ze względu odległość, czas dojazdu i/lub rozkład jazdy właściwego środka lokomocji – nie mają możliwości dojazdu na szkolenie lub powrotu do miejsca zamieszkania w ciągu trzech godzin przed/po zakończeniu zajęć.
 • Jedna osoba może zgłosić się maksymalnie na dwa tematy szkoleń. W przypadku zgłoszeń na więcej, niż dwa tematy, rozpatrywane będą tylko dwa pierwsze formularze, a pozostałe zostaną automatycznie odrzucone – bez rozpatrzenia. W związku z powyższym, prosimy przy zgłaszaniu się, zwrócić szczególną uwagę na wybór tych tematów, które najbardziej odpowiadają Państwu indywidualnym potrzebom.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 730 68 59 lub poprzez e-mail: szkolenia_power@rops-katowice.pl

 

 1. Regulamin uczestnictwa w szkoleniach i superwizji organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
 2. Formularz zgłoszenia udziału w projekcie „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
 3. Oświadczenie uczestnika projektu
 4. Wyjaśnienia do formularza zgłoszenia uczestnika do udziału w projekcie: „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” program operacyjny wiedza edukacja rozwój dostępne są na stronie internetowej www.old.rops-katowice.pl
 5. Lista gmin województwa śląskiego zaliczonych do kategorii 3 DEGURBA.