ROPS.PSO.3321.US.13.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu bloku szkoleniowego pod nazwą Warsztat pracy asystentów rodzin. Jeden blok szkoleniowy składa się z 5 modułów, każdy po 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe). Zatem łącznie jeden blok szkoleniowy trwa 120 godzin dydaktycznych/15 dni szkoleniowych. Jedna grupa szkoleniowa liczy nie więcej niż 20 osób. Łączna liczba grup szkoleniowych: 2. Łączna liczba osób: nie więcej niż 40. Łączna liczba godzin do realizacji: 240. Łączna liczba dni szkoleniowych: 30 dni (po 15 dni szkoleniowych na każdy blok). Celem realizacji szkolenia jest wzmocnienie kompetencji osób pracujących jako asystenci rodzin, poprzez zwiększenie wiedzy merytorycznej i metodycznej w zakresie wykonywanych zadań. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 22 lutego 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.